Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Наталия Добринова Симеонова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма История на България (Нова и съвременна българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

  Кандидат:   Наталия Добринова Симеонова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Обществено-политическо и социално-икономическо развитие на Силистренска околия (1940–1947) ще се проведе на 14.09.2016 г. (сряда) от 1400 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 12/08/2016