Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Надежда Стойкова Стойкова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Славянски езици (Руски език), професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Надежда Стойкова Стойкова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационен труд на тема: Семантико-синтаксические и прегматические характеристики обращений в русском и болгарском языках ще се проведе на 26.02.2016 г. от 15,00 ч. в 309 зала на Корпус 1.

  Публикувано на 26/01/2016