Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Петина Андреева Андреева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  в докторска програма Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти) от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

  Кандидат: Петина Андреева Андреева – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Изследване и анализ на информационните системи в Р България” ще се проведе на 23.06.2017 г. от 11,00 ч. в зала С 5, Корпус С на ШУ

  Публикувано на 23/05/2017