Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” –  Петър Красенов Боянов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  в докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

  Кандидат: Петър Красенов Боянов – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Анализ и противодействие на опити за неоторизиран достъп до ресурсите на компютърни мрежи” ще се проведе на 12.02.2016 г. от 14,00 ч. в  зала С 2, Корпус С на ШУ

  Публикувано на 12/01/2016