Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Петко Делев Иванов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1, Педагогически науки.

  Кандидат: Петко Делев Иванов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Обучение в тактически действия в баскетбола съобразно базовите психически качества на студентите“. ще се проведе на 16.12.2019г. от 11.00 ч. в  зала 211, Корпус 2, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 29/11/2019