Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Петранка Тодорова Русева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Съвременен aнглийски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Петранка Тодорова Русева- автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Императивът в английския език – лингвистични и комуникативни аспекти“ще се проведе на 23.01.2017 г. от 11.30 ч.в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 23/12/2016