Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Петко Драгомиров Василев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  в докторска програма Радиолокация и радионавигация от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

  КандидатПетко Драгомиров Василев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Приложение на радиолокационните методи за изследване на биофизични системи” ще се проведе на 23.06.2017 г. от 10,00 ч. в зала С 2, Корпус С на ШУ

  Публикувано на 23/05/2017