Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Пламен Стефанов Петков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Пламен Стефанов Петков – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Механизми на дисфазия на развитието” ще се проведе на 18.04.2015 г. от 10,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 18/03/2015