Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Росица Цанкова Владева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Методика на обучението по география от  професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Росица Цанкова Владева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Обучение по тема „Население и селища” в българското средно училище” ще се проведе на 28.02.2014 г. от 15,00 ч. в 309 зала на Корпус 1, ШУ.

  Публикувано на 28/01/2014