Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Северин Пламенов Акерски

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1, Педагогически науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Модел за обучение по бойното изкуство Заншин Джуцу на учениците от 3. и 4. клас  ще се проведе на 17.09.2020г. от 11.00 ч. в зала 211, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 02/09/2020 до 17/09/2020