Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ –  Силвия Николаева Иванова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт  от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.

  Кандидат: Силвия Николаева Иванова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Формиране на готовност за самоотбрана у студентите във висше училище с неспортна насоченост чрез обучение по джудо”ще се проведе на 31.05.2016г. от 10.30 ч. в  зала 211, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 28/04/2016