Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Снежанка Добрева Георгиева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по български език от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Снежанка Добрева Георгиева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Изучаване на средства за текстова свързаност (5. – 7. клас)“ ще се проведе на 28.10.2015 г. от 14:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 28/09/2015