Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Теодора Тихомирова Стоянова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат: Теодора Тихомирова Стоянова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Алгоритми за моделиране работата на безжични сензорни мрежи“ ще се проведе на 27.06.2018 г. от 14,00 ч. в 219 зала, Корпус 1 на Шуменския университет.

  Публикувано на 12/06/2018