Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” –  гл. ас. Теодоси Кирилов Теодосиев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:  гл. ас. Теодоси Кирилов Теодосиев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Методика за формиране на професионален стил в програмирането” ще се проведе на 14.03.2014 г. от 14,00 ч. в 219 зала, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 14/02/2014