Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – гл. ас. Тодорка Симеонова Вълчева

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма История на България от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: гл. ас. Тодорка Симеонова Вълчева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

   Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Българо-югославски политически и дипломатически отношения (1929-1934 г.)” ще се проведе на 20.02.2015 г. от 10,00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 20/01/2015