Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Цветелина Николова Петрова 

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика

  Кандидат: Цветелина Николова Петрова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Лингвистичен подход в изследването и програмата при логопедична работа при заекващи на 6-7 годишна възраст” ще се проведе на 06.07.2016 г. от 10 часа в 211 зала на Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 06/06/2016