Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Цветослав Станиславов Цанков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Радиолокация и Радионавигация от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

  Кандидат: Цветослав Станиславов Цанков – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Алгоритми за синтез на периодични шумоподобни фазово манипулирани сигнали с висока структурна сложност” ще се проведе на 11.07.2014 г. от 11,00 ч. в зала С-5 на ШУ.

  Публикувано на 11/06/2014