Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Валери Стефчев Йорданов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.

  Кандидат: Валери Стефчев Йорданов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Модел за итензифициране на обучение по танци на учениците от основна образователна степен”. ще се проведе на 21.06.2018г. от 11.00 ч. в  зала 211, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 06/06/2018