Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Веселин Пенчев Петков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство  (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

  Кандидат: Веселин Пенчев Петков – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Социокултурни аспекти на културния туризъм в Шуменска област” ще се проведе на 04 септември 2019 г. от 9.00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 20/08/2019