Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Венцислав Даков Радулов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Геометрия и топология, професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:   Венцислав Даков Радулов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема  Съответствия и тъждества в епиполарната геометрия ще се проведе на 16.12.2016 г. (петък) от 1400 ч. в зала 219, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 16/11/2016