Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Веселина Радева Иванова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Веселина Радева Иванова   – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

   Публичната защита на дисертационния труд на тема “Социална екология и сигурност” ще се проведе на 05.04.2019 г. от 10 часа в  208 зала, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 21/03/2019