Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Владимир Росенов Василев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма Журналистика 
   
  КандидатВладимир Росенов Василев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Рекламата в света на високите технологии” ще се проведе на 21.10.2016 г. от 13:30 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 21/09/2016