Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Янка Стоянова Георгиева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на видсше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Янка Стоянова Георгиева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Физическата кондиция и моториката на студентите от инженерните специалности за професионалната им реализация” ще се проведе на 04.07.2014 г. от 13,00 ч. в заседателната зала на ДИКПО-гр. Варна.

  Публикувано на 04/06/2014