Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Янислав Йорданов Тачев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Археология (Антична нумизматика) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат:  Янислав Йорданов Тачев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Монегосеченето на Дионисополис (IV в. пр. Хр. – III в. сл. Хр.)” ще се проведе на 08.10.2014 г. от 14,00 ч. в 309 зала, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 08/09/2014