Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ – Йорданка Димитрова Енева

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Изследване на затъмнително-двойни звезди от типа W Uma“ ще се проведе на 04.09.2020 г. от 14:00 ч. в зала 202, Корпус 1 на Шуменския университет.

  Публикувано на 20/08/2020 до 04/09/2020