Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Живко Василев Живков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  в докторска програма Радиолокация и радионавигация от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

  Кандидат: Живко Василев Живков – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Алгоритъм за синтез на сложни сигнали, подобряващи точността и разделителната способност на радарите” ще се проведе на 09.06.2015 г. от 14,00 ч. в зала С 2 на ШУ.

  Публикувано на 08/05/2015