Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Свилен Христов Марков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.  Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактиката

   

  Кандидат: Свилен Христов Марков – автореферат

   

  Рецензии:

  проф. д-р Мария Кирилова Баева

  доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

   

  Становища:

   

  проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов

  проф. д-р Димитър Виолетов Гюров

  проф. д-р Снежанка Георгиева Въчева

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Интегративно-познавателни функции на сюжетно-ролевата игра в педагогическия процес – модели на ръководство” ще се проведе на 30.03.2017 г. от 17:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ

  Публикувано на 01/03/2017