Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Александра Стефанова Александрова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Германски езици (Съвременен aнглийски език)

  Кандидат: Александра Стефанова Александрова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Ethnonyms, toponyms and proper names in English and Bulgarian media texts / Етноними, топоними и лични имена в английския и българския език върху материали от медийния дискурс“ ще се проведе на 18.04.2017 г.  от 11.00 ч. в 211 зала на Корпус 2.

  Публикувано на 17/03/2017