Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ралица Петрова Базайтова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Специфика на управление на училищата по изкуствата“ ще се проведе на 05.02.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 211, Корпус 2 на ШУ или онлайн в зависимост от епидемиологичната обстановка.

  Публикувано на 21/01/2021