Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” – проф. д-р Добромир Димитров Енчев

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Органична химия

  Кандидат: проф. д-р Добромир Димитров Енчев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационният труд на тема: „Синтез, свойства и биологична активност на ненаситени фосфонати” ще се проведе на 18.03.2014 г. от 14,00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 18/02/2014