Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” – доц. д-р Димчо Веселинов Момчилов

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Археология (Средновековна българска археология)

  Кандидат:   доц. д-р Димчо Веселинов Момчилов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Същност и функциониране на старобългарската отбранителна система в Източна Стара планина от края на VII до началото на IX век ще се проведе на 11.02.2016 г. от 14,00 ч. в 309 зала на Корпус 1, ШУ.

  Публикувано на 11/01/2016