Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор на науките” – проф. д-р Христомир Йорданов Христов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор на науките” от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Неорганична химия

  Кандидат: проф. д-р Христомир Йорданов Христов – автореферат  | EN

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Химично и геохимично моделиране. Теория и практика.“ ще се проведе на 16.12.2019 г. от 14.00 ч. в  зала 309, Корпус 1, ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 29/11/2019