Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” – проф. д-р Николай Стоянов Колишев

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика

  Кандидат: проф. д-р Николай Стоянов Колишев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Теоретично моделиране на основни за процеса на училищно обучение педагогически умения на учителите” ще се проведе на 13.06.2016 г. от 14,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на Шуменския университет

  Публикувано на 13/05/2016