Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на научната степен “доктор на науките” – доц. д-р Наталия Христова Павлова

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на обучението по математика и информатика

  Кандидат:   доц. д-р Наталия Христова Павлова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране в обучението по математика ще се проведе на 16.12.2016 г. от 14,00 ч. в 309 зала на Корпус 1, ШУ

  Публикувано на 16/11/2016