Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” – д-р Петър Иванов Стоянович

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология,  научна специалност История на България (Нова българска история)

  Кандидат: д-р Петър Иванов Стоянович – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Иван Стоянович в процеса на изграждане и модернизация на младата българска държава (1878 – 1918 г.)“ ще се проведе на 25.09.2015 г. (петък) от 14,00 часа в 309 зала на Корпус 1, ШУ.

  Публикувано на 25/08/2015