Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” – проф. д-р Веселин Тотев Видев

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология

  Кандидат:   проф. д-р Веселин Тотев Видев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Характеризиране на Риманови и псевдо-Риманови многообразия и модели чрез оператори на кривината” ще се проведе на 27.03.2015 г. от 14,00 ч. в зала 219, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 27/02/2015