Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – д-р Янислав Йорданов Тачев

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Археология (Нумизматика)

  Кандидатд-р Янислав Йорданов Тачев | EN

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Монетосеченето на Анхиалос“ ще се проведе на 31.07.2019 г. от 14,00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 16/07/2019