Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.инф.н. Борислав Панайотов Стоянов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

  Кандидат: доц. д.инф.н. Борислав Панайотов Стоянов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 11/02/2016