Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология-екология на микроорганизмите и биотехнологии)

  Кандидатдоц. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

  Рецензенти:

  Становища:

  Публикувано на 28/07/2015