Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Добромир Жечков Добрев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Философия)

  Кандидат: доц. д-р Добромир Жечков Добрев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 16/11/2016