Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Димитър Димитров Попов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Приложна лингвистика)

  Кандидат: доц. д-р Димитър Димитров Попов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 20/02/2017