Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Евдокия Боянова Борисова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование  2.Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Теория и история на литературата)

  Кандидат: доц. д-р Евдокия Боянова Борисова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 21/09/2017