Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – д-р Христомир Йорданов Христов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия)

  Кандидат: д-р Христомир Йорданов Христов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 15/02/2016