Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Илинка Методиева Иванова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти)

  Кандидат: доц. д-р Илинка Методиева Иванова

  Рецензенти:

  Становища:

  Публикувано на 19/08/2016