Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс по заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Меглена Живкова Апостолова

  Конкурс по заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално-изпълнителско изкуство – Пиано)

  Кандидат: доц. д-р Меглена Живкова Апостолова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/09/2016