Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” –  доц. д-р Милен Руменов Пенерлиев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална и икономическа география)

  Кандидатдоц. д-р Милен Руменов Пенерлиев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 08/03/2018