Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Марияна Иванова Стефанова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Съвременен български език)

  Кандидат: доц. д-р Марияна Иванова Стефанова

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публикувано на 05/09/2014