Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова  

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)

  Кандидатдоц. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова  

  Реценции:

  Становища:

  Публикувано на 07/08/2015