Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Николай Добринов Начев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Морфология – екологична морфология)

  Кандидат: доц. д-р Николай Добринов Начев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/04/2017