Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност професор – доц. д-р Найден Вълков Ненков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

  Кандидат: доц. д-р Найден Вълков Ненков

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 11/11/2016